PATA Finland Chapter säännöt

Pacific Asia Travel Association
Finland Chapter
Yhdistyksen säännöt
Hyväksytty vuosikokouksessa 13.12.2005 

 

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pacific Asia Travel Association – Finland Chapter
ja sen kotipaikka on Helsinki.


2§ Säännöt

Yhdistyksen säännöt on laadittu suomen ja englannin kielellä. Suomenkieliset säännöt ovat viralliset.


3§ Tarkoitus ja toiminta

 • Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä jäsenten ammattitaitoa Aasiaan, Tyynellemerelle ja Amerikkaan suuntautuvien matkojen järjestämisessä.
 • Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, markkinointi- ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
 • Yhdistys konsultoi ja edistää opintomatkojen tekemistä PATA-alueen maihin.
 • Yhdistys avustaa ulkomaisia tuottajia heidän luodessaan suhteita suomalaisiin ammattilaisiin.
 • Yhdistys voi jakaa harkinnan mukaan stipendejä.
 • Yhdistys voi kerätä varoja sponsoreilta yhteisten tapahtumien järjestämiseksi.


4§ Jäsenet

Jäsenlajit:

 • Yritysjäseniksi voivat liittyä Suomessa toimivat matkatoimistot ja matkanjärjestäjät sekä lentoyhtiöt.
 • Toimialajäseniksi voivat liittyä lehdistö, media ja markkinointiyritykset, alan oppilaitokset, PATA-maiden turistitoimistot ja matkailuorganisaatiot ja muut matkailualan toimijat, jotka jakavat yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan.
 • Henkilöjäseniksi voivat liittyä kaikki yritys- tai toimialajäsenten palveluksessa olevat henkilöt.
 • Kannatusjäseniksi voivat siirtyä aiemmin jäsenenä olleet henkilöt, jotka ovat olleet yritys- tai toimialajäsenten palveluksessa.
 • Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä, joiden ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Kunniajäseneksi voidaan nimittää erittäin ansioitunut, PATA:n toiminnassa pitkään mukana ollut henkilö.

Hallitus voi rajoittaa toimiala-, kannatus- ja kunniajäsenten osallistumista tapahtumiin.

Jokaisella jäsenellä tulee olla sähköpostiosoite, koska yhteydenpito tapahtuu vain sähköpostilla.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hallitus katsoo että

 • hän rikkoo räikeästi hyviä tapoja tai lakia,
 • vaikeuttaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa,
 • aiheuttaa toiminnallaan yhdistykselle vahinkoa tai
 • jättää jäsenvelvoitteensa hoitamatta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain vuosikokous.
 

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut 5 – 12 jäsentä, jotka edustavat monipuolisesti jäsenkuntaa. Hallituksen jäsen valitaan kahdeksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsen voidaan valita myös yhdeksi toimikaudeksi.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos joku hallituksen jäsenistä eroaa kesken kauden, voi hallitus valita väliaikaisen jäsenen hänen tilalleen loppukaudeksi.


6§ Advisory council –neuvosto

Hallituksen apuna ja neuvonantajana toimii vuosikokouksessa kahdeksi toimikaudeksi valittava neuvosto, jonka tehtävänä on tuoda jäsenten mielipiteitä ja toiveita hallituksen tietoisuuteen. Neuvostossa voi olla jäseniä 6 -12, jotka edustavat monipuolisesti alaa. Kokouksissa on oltava mukana edustaja hallituksesta.


7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallitus voi valtuuttaa luotetun henkilön nimenkirjoittajaksi määräajaksi tai määrättyä asiaa hoitamaan.


8§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tileistä ja rahankäytöstä tehdään selvitys vuosikokoukselle.


9§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle.


10§  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marras-joulukuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jonkun äänioikeutetun sitä vaatiessa.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
 

11§  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Vuosikokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään yhdistyksen rahavarat sekä niiden käyttö tilikauden aikana
 • Esitetään toimintakertomus
 • Päätetään jäsenmaksujen ja mahdollisten muiden maksujen suuruus seuraavalle kaudelle
 • Valitaan hallituksen jäsenet
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 

12§  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.