PATA Finland Chapter säännöt

Pacific Asia Travel Association
Finland Chapter
Yhdistyksen säännöt

Voimassaolon alku: 28.04.2023 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Pacific Asia Travel Association - Finland Chapter ry, lyhennettynä PATA Finland
Chapter, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi ja toisena
toimintakielenä on englanti.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä jäsenten ammattitaitoa Aasiaan, Tyynellemerelle ja
Amerikkaan suuntautuvien matkojen järjestämisessä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, markkinointi- ja tiedotustilaisuuksia
ajankohtaisista aiheista.
Yhdistys konsultoi ja edistää opintomatkojen tekemistä PATA-alueen maihin, avustaa ulkomaisia
tuottajia heidän luodessaan suhteita suomalaisiin ammattilaisiin.
Toimintansa mahdollistamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Lisäksi yhdistys voi vastaanottaa
avustuksia ja lahjoituksia sekä kerätä varoja sponsoreilta jäsentapahtumien järjestämiseksi.
Yhdistys voi jakaa harkinnan mukaan stipendejä jäsenilleen.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen.
Yhdistys on sitoutumaton ja toimii vapaaehtoisvoimin ilman palkattua henkilökuntaa.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseninä voivat olla:
Yritysjäsenenä Suomessa toimivat matkatoimistot ja matkanjärjestäjät sekä lentoyhtiöt.
Toimialajäsenenä lehdistö, media ja markkinointiyritykset, alan oppilaitokset, PATA-maiden
turistitoimistot ja matkailuorganisaatiot ja muut matkailualan toimijat, jotka jakavat yhdistyksen
tarkoituksen ja toiminnan.
Henkilöjäsenenä kaikki matkailualalla työskentelevät henkilöt.
Kannatusjäseneksi voi siirtyä aiemmin jäsenenä ollut henkilö, joka on työskennellyt matkailualalla.
Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä, joiden ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Hallitus voi
kutsua kunniajäseneksi erittäin ansioituneita yhdistyksen toiminnassa pitkään mukana olleita
henkilöitä.
Hallitus voi rajoittaa toimiala-, kannatus- ja kunniajäsenten osallistumista yhdistyksen tapahtumiin.
Yhdistyksen kokouksissa ja tapahtumissa yritys- ja toimialajäsenillä on jäsenmaksuun sisältyen
yhden henkilön osallistumisoikeus.
Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruuksista päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.
Jokaisella jäsenellä tulee olla sähköpostiosoite yhteydenpidon takia.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hallitus katsoo, että: 

 • hän rikkoo räikeästi hyviä tapoja tai lakia,
 • vaikeuttaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa,
 • aiheuttaa toiminnallaan yhdistykselle vahinkoa tai
 • jättää jäsenvelvoitteensa hoitamatta.
  Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus.
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
  puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa


4 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut 5-12 jäsentä, jotka
edustavat monipuolisesti jäsenkuntaa. Hallituksen jäsen valitaan kahdeksi toimikaudeksi.
Hallituksen jäsen voidaan valita myös yhdeksi toimikaudeksi.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Jos joku hallituksen jäsenistä eroaa kesken kauden, voi yhdistyksen kokous valita väliaikaisen
jäsenen hänen tilalleen loppukaudeksi.
Hallitus voi ottaa ulkopuolisia toimihenkilöitä sekä perustaa avukseen erillisiä työryhmiä tai jaostoja
valmistelemaan tai toteuttamaan yhdistyksen päättämiä hankkeita.


5 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:

 • Edustaa yhdistystä.
 • Johtaa ja edistää kaikin tavoin yhdistyksen toimintaa.
 • Huolehtia operatiivisten asioiden hoidosta, valmistelusta sekä vastata pitkän aikavälin
  suunnittelusta.
 • Huolehtia jäsen- ja sidosryhmäviestinnästä.
 • Ylläpitää jäsenrekisteriä ja hyväksyä jäsenhakemukset.
 • Huolehtia yhdistyksen kokouksen koolle kutsumisesta.
 • Valmistella toimintasuunnitelma, talousarvio ja muut yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat.
 • Toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset ja toimintasuunnitelma.
 • Vastata yhdistyksen talouden suunnittelusta ja johtamisesta.


6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.
Hallitus voi valtuuttaa luotetun henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

7 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on tammikuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välinen aika. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkistajalle
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkistajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


8 § Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän
päivää ennen kokousta lähettämällä kutsun sähköpostitse kullekin jäsenelle. Yhdistyksen
vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.
Äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä jonkun äänioikeutetun sitä vaatiessa.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen
puheenjohtajan kannattama mielipide.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi
  ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, sekä toiminnantarkastajan
  lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 • Päätetään jäsenmaksujen ja mahdollisten muiden maksujen suuruus seuraavalle kaudelle.
 • Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 • Valitaan hallituksen jäsenet
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, jotta se
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


9 § Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.


10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkamisesta päätetään kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään varat samaan tarkoitukseen.